Konkurs

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Zamieszczamy ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko Dyrektora

Zarząd Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Okręgowego

Polskiego Czerwonego Krzyża

poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK w Olsztynie

 

Dyrektor Oddziału Okręgowego kieruje pracami Biura Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz nadzoruje całokształt działań organizacji na terenie działania Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Podległość służbowa: Prezes Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie

Wymiar etatu: 1

Adres Oddziału:
ul. Partyzantów 82, 10-527 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy: Olsztyn
Termin rozpoczęcia pracy: 1.07.2018 r.

Zakres głównych obowiązków na stanowisku pracy

1. Zapewnienie należytego wykonania uchwał Zarządu Oddziału Okręgowego oraz poleceń służbowych Prezesa Oddziału Okręgowego PCK w Olsztynie zgodnie ze Statutem Polskiego Czerwonego Krzyża.

2. Kierowanie pracownikami Biura Oddziału Okręgowego PCK.

3. Opracowywanie wewnętrznych dokumentów i procedur regulujących pracę Biura Oddziału Okręgowego PCK.

4. Zapewnienie obsługi administracyjnej i logistycznej organów statutowych Stowarzyszenia na poziomie Oddziału Okręgowego PCK.

5. Koordynowanie i nadzorowanie działania jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia niższego szczebla na terenie działania Oddziału Okręgowego PCK.

6. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec podmiotów zewnętrznych w granicach udzielonych pełnomocnictw.

7. Wykonywanie uprawień pracodawcy wobec podległych pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy.

8. Zarządzanie majątkiem organizacji, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami.

9. Zapewnienie prawidłowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi oraz zasobami materiałowymi.

10. Przygotowywanie sprawozdań, bilansów i preliminarzy budżetowych Oddziału Okręgowego PCK.

11. Organizacja pozyskiwania funduszy na działalność Stowarzyszenia na terenie działania Oddziału Okręgowego PCK.

12. Zapewnienie wdrażania ogólnokrajowych polityk Stowarzyszenia dotyczących rozwoju organizacyjnego.

13. Zapewnienie realizacji na terenie działania Oddziału Okręgowego PCK ogólnopolskich kampanii promocyjnych i fundraisingowych Stowarzyszenia.

14. Udział w zebraniach statutowych organów uchwałodawczych i zarządzających Stowarzyszenia.

15. Wykonywanie zadań Polskiego Czerwonego Krzyża zgodnie ze statutem.

16. Zapewnienie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy Biurem Oddziału Okręgowego i Biurem Zarządu Głównego.

17. Dbanie o stały rozwój i dobre imię Stowarzyszenia.

18. Wykonywanie innych zadań określonych przez Zarząd Główny PCK i Krajowy Zjazd PCK.

Nasze wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

- wyższe wykształcenie magisterskie

- 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi

- motywacja do pracy na rzecz osób potrzebujących pomocy

- umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

- umiejętność sporządzania budżetu i zarządzania finansami

- umiejętność kierowania pracą zespołu

- znajomość narzędzi informatycznych

- prawo jazdy kat. B

- znajomość języków obcych (preferowany j. angielski)

- doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy ze źródeł publicznych i prywatnych

- znajomość regulacji prawnych NGO oraz statutowych PCK

- niekaralność i korzystanie z pełni praw publicznych

Listy motywacyjne oraz CV należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Biura Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK,  w godz. 8.00 – 15.00 lub przesyłać na adres Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Partyzantów 82, 10-527 Olsztyn, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK w Olsztynie”, w nieprzekraczalnym terminie do dn. 16 maja 2018 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu do Oddziału).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 508 329 352

 

Dodaj komentarz

Warmińsko - Mazurski Oddział Okręgowy nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy użytkowników strony.


Kod antysapmowy
Odśwież

Free Joomla Templates by JoomlaShine.com